អនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់តាវកលិកផ្នែកហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈអតីតមន្រ្តីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន
ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ០៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry