សេចក្តីណែនាំស្តីពីយុទ្ធនាការដោះស្រាយ ឆ្លើយតប បញ្ហាកើនកម្តៅ និងកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជន
ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៦ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry