អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្ថមានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិង មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry