ប្រកាសស្តីពីការកែប្រែមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈពៅធិ៍សែនជ័យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសំចតសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry