ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យស្ថិតក្រោមនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry