របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំ៩ខែឆ្នាំ២០១៨ និងទៅដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ០៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry