របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៨ និងទៅដៅអនុវត្តបន្ត
ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Chann chackry