របាយការណ៍ជាតិលើកទី៤ ទី៥ និងទី៦ ស្តីពីការអនុវត្តអនុញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជា ២០០៨-២០១៨
ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៧ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Toeng Dara