ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ២០១៦-២០២៥
ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០៥ ខែ កុម្ភ ឆ្នាំ ២០១៩ អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ Toeng Dara